Informacja dotycząca wypłaty odsetek od obligacji serii E

Zarząd Statima S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 czerwca 2019 r. nie dojdzie do wypłaty odsetek za VI okres odsetkowy od obligacji serii E. Powodem braku wypłaty odsetek jest fakt, iż w dniu 15 maja 2019 r. Spółka złożyła do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, którego celem jest zabezpieczenie interesu wszystkich wierzycieli Spółki o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 11/2019.

Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst”