Strategia Statima zakłada konsekwentny rozwój w ramach obecnego obszaru działalności oraz poszukiwanie możliwości wzrostu w nowych obszarach.

  • Wzrost efektywności w ramach posiadanego portfela wierzytelności

 

  • Dywersyfikacja biznesu o kolejne branże, takie jak energetyka czy ubezpieczenia
 
  • Możliwe akwizycje w obszarze kontroli biletów w środkach komunikacji, otwierające drogę do skokowego wzrostu biznesu
  • Rozwój portalu gapowicze.pl

Strategia spółki zakłada dwa sposoby windykowania należności od osób fizycznych. Pierwszym sposobem jest windykacja polubowna, która polega na systematycznym monitorowaniu dłużnika, a w efekcie doprowadzeniu do spłaty należności według przyjętego harmonogramu. Drugą metodą jest windykacja sądowa, która jest stosowana w przypadku braku współpracy dłużnika w kwestii polubownej spłaty należności. Sposób ten sprowadza się do uzyskania sądowego wyroku lub nakazu zapłaty, który uzupełniony o klauzulę wykonalności jest podstawą do egzekucji komorniczej wobec dłużnika.

Dla każdego pakietu wierzytelności opracowywana jest indywidualna strategia zarządzania. Brane pod uwagę są takie czynniki, jak rodzaj należności, sytuacja dłużnika, wysokość należności, stopień jej przeterminowania oraz status roszczenia (na jakim etapie jest odzyskiwanie zobowiązania), a także wytyczne zlecającego windykację. Wdrożony przez spółkę System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych, zapewnia ciągłość działania i stały monitoring dłużnika.

-

Dzięki konsekwentnemu wzrostowi wartości nominalnej portfela wierzytelności oraz stałemu usprawnianiu mechanizmów windykacyjnych Statima utrzymuje swoją pozycję na rynku wierzytelności masowych. Istotnym elementem rozwoju jest efektywny system IT. Spółka będzie nadal wykorzystywać i rozwijać technologie informatyczne, pozwalające na sprawną obsługę nabywanych pakietów wierzytelności.

Ponadto zamierza inwestować w rozwój kadry pracowniczej i podnoszenie jakości pracy. Celem spółki jest utrzymanie regularnego wzrostu wydajności organizacyjnej, pozwalającego na nabywanie i efektywną obsługę jeszcze większej liczby portfeli wierzytelności. Wypracowana pozycja lidera w rynku masowych wierzytelności komunikacyjnych pozwala założyć, że spółka w dalszym ciągu będzie wyprzedzać trendy rynkowe w obszarze swojej podstawowej działalności.

Ponadto Statima planuje zwiększać swój udział w nowych segmentach rynku, takich jak ubezpieczenia czy energetyka, jednocześnie umacniając wiodącą pozycję na rynku komunikacyjnych należności masowych o niskich nominałach. W przyszłości nie wyklucza również akwizycji w obszarze kontroli biletów w środkach komunikacji, które otworzyłyby jej drogę do skokowego wzrostu biznesu.