Wyrażenie zgody na sprzedaż wierzytelności na rzecz Spółki

Wyrażenie zgody na sprzedaż wierzytelności na rzecz Spółki

Zarząd STATIMA S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 lutego 2018 r. otrzymał od jednego z podmiotów zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej („Kontrahent”) informację o podjęciu przez Zarząd Kontrahenta uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż Spółce wierzytelności wynikających z:

a) Umów o świadczenie usług dystrybucyjnych,
b) Umów o przyłączenie do sieci,
c) Tytułu opłat za nielegalne pobieranie energii,
d) Tytułu należności pozostałych (np. kar umownych)

o wartości nominalnej 7,92 mln zł. Uchwała została podjęta w związku z zakończeniem przetargu w trybie nieograniczonym.

Spółka poinformuje o zawarciu umowy w ww. przedmiocie osobnym raportem bieżącym.