Informacja dotycząca wykupu serii B

W związku z przypadającym na dzień 12 kwietnia 2019 roku terminem wykupu obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 3.528.000,00 zł oraz wypłatą odsetek od obligacji serii B w kwocie 69.607 zł, Zarząd Statima S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka nie dokona wykupu ww. obligacji wraz z wypłatą odsetek. Powodem opóźnienia w wykupie jest brak zabezpieczenia środków potrzebnych na wykup obligacji i wypłatę odsetek.

W związku z powyższym zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy o obligacjach, obligacje serii B podlegają, na żądanie obligatariuszy, natychmiastowemu wykupowi.

Spółka przypomina również, iż obligacje serii B są obligacjami zabezpieczonymi zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji.

Ponadto, w związku z powyższym oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2019 i 5/2019 w przedmiocie informacji na temat wiążącej oferty finansowania Spółki, Zarząd Spółki informuje, że ze względu na przedłużające się rozmowy z Grupą Inwestorów zagranicznych przeprowadził rozmowy z Inwestorem mającym siedzibę na terenie Polski. W wyniku tych rozmów zostały ustalone i zaakceptowane przez strony warunki finansowania na rzecz Spółki. W chwili obecnej strony są na etapie formalizowania poczynionych ustaleń.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z ustaleniami:

  1. 100% obligacji serii A
  2. odsetki od obligacji serii B
  3. 33,5% obligacji serii B

zostaną wykupione w terminie do siedmiu dni od dnia dzisiejszego. Jak wynika z ustaleń poczynionych z Inwestorem krajowym umowa finansowania Spółki zostanie zawarta na warunkach rynkowych. O zawarciu umowy i terminie wypłaty pozostałej części obligacji serii B Spółka poinformuje w odrębnym komunikacie.