Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd STATIMA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 października 2017 r. dokonano przydziału 998 obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 zł każda, o łącznej wartości wszystkich przydzielonych obligacji w wysokości 998.000 zł. Posiadaczom obligacji będzie wypłacony stały kupon odsetkowy, według rocznej stopy procentowej w wysokości 8 proc. Oprocentowanie wypłacane będzie co 3 miesiące. Spółka wykupi obligacje w terminie 24 miesięcy od dnia ich przydziału po ich wartości nominalnej. Obligacje będą zabezpieczone poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego do kwoty 150% łącznej wartości nominalnej objętych obligacji na zbiorze praw (wierzytelności) o zmiennym składzie. Zamiarem Spółki jest wprowadzenie przydzielonych obligacji do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.