Raport okresowy za III kwartał 2018 roku

Zarząd Statima S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport okresowy Spółki za III kwartał 2018 roku.

 

Niniejszy raport kwartalny został przygotowany w związku z obowiązkiem udostępniania Obligatariuszom raportów kwartalnych Spółki, określonym w Warunkach Emisji Obligacji serii C oraz w Warunkach Emisji Obligacji serii D Statima S.A. w sytuacji, gdy obligacje tych serii nie są przedmiotem obrotu na Catalyst.

 

Zgodnie z ww. Warunkami Emisji Obligacji raport kwartalny powinien zostać opublikowany na stronie internetowej podmiotu prowadzącego ewidencję obligacji albo wysłany do Obligatariuszy pocztą elektroniczną. W celu zapewnienia równego dostępu do informacji wszystkim inwestorom, raport ten publikowany jest przez Spółkę również w systemie EBI oraz zamieszczany na jej stronie internetowej.

 

Terminy publikacji kolejnych raportów kwartalnych Statima S.A., sporządzanych w związku z warunkami emisji obligacji poszczególnych serii, będą przekazywane w raporcie bieżącym zawierającym stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych, publikowanym do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego.

Statima 3Q