Wypłata odsetek od obligacji serii A

Zarząd Kancelaria Statima S.A. informuje, że w dniu 26.04.2017 r. Spółka dokonała za pośrednictwem Polskiego Domu Maklerskiego S.A. terminowej wypłaty odsetek od obligacji serii A.

Obligacje na okaziciela serii A są oprocentowane według stałej stopy procentowej 9,0%, w stosunku rocznym. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji serii A wynosi 1.657.000,00 zł. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 28.01.2019 r.