Podsumowanie subskrypcji obligacji serii E

Podsumowanie subskrypcji obligacji serii E

 Zarząd STATIMA S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończonej subskrypcji obligacji na okaziciela serii E Spółki („Obligacje serii E”).

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
  Subskrypcja Obligacji serii E trwała w dniach 28 listopada – 12 grudnia 2017 r.
 1. Data przydziału instrumentów finansowych:
  Obligacje serii E zostały przydzielone w dniu 14 grudnia 2017 r.
 1. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
  Subskrypcja obejmowała nie więcej niż 2.000 Obligacji serii E.
 1. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Emisja Obligacji serii E nie była podzielona na transze. W ramach emisji należycie subskrybowanych i opłaconych zostało 2.407 Obligacji serii E. Ilość zapisów przekroczyła ilość obligacji oferowanych. Zgodnie z zasadami przydziału określonymi w Warunkach Emisji Obligacji serii E, Zarząd Spółki dokonał przydziału 2.000 obligacji na okaziciela serii E. Średnia stopa redukcji wyniosła 16,9%.

 1. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
  W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostało przydzielonych 2.000 Obligacji serii E  o wartości nominalnej 1.000 zł.
 1. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
  Obligacje serii E były nabywane po cenie emisyjnej równej 1.000 zł za jedną Obligację.
 1. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
  Emisja Obligacji serii E nie była podzielona na transze. Zapisy na Obligacje serii E złożyło 18 osób.
 1. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
  Emisja Obligacji serii E nie była podzielona na transze. Obligacje serii E zostały przydzielone 18 inwestorom.
 1. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:
  Nie została zawarte umowy o subemisję Obligacji serii E.
 1. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
  Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji serii E wynosi ….. zł, w tym:
 1. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: …… zł,
 2. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
 3. koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: …. zł,
 4. koszty promocji oferty: …. zł.

Koszty emisji będą rozliczane w czasie i zostaną zaliczone do pozostałych kosztów finansowych Emitent

Podstawa prawna: §10  Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.