Zamiar przeprowadzenia emisji obligacji serii D

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd STATIMA S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 5 października 2017 roku podjął uchwałę w sprawie emisji do 500 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej równej 1.000 zł i łącznej wartości nominalnej do 500 tys. zł („Obligacje”) określającą również szczegółowe warunki planowanej emisji. Obligacje będą oferowane w trybie oferty prywatnej, o której mowa w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

Po dokonaniu przydziału Emitent zamierza dokonać asymilacji obligacji serii D z obligacjami serii C wyemitowanymi w dniu 2 października 2017 roku, o których Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 3/2017. Następnie Emitent podejmie czynności zmierzające do wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.