Wprowadzenie obligacji serii A do obrotu na rynku Catalyst

Wprowadzenie obligacji serii A do obrotu na rynku Catalyst

Zarząd Spółki Statima S.A. „Emitent” informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały nr 1354/2017 z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 1.657 obligacji na okaziciela serii A Emitenta o wartości nominalnej 1.000 zł każda