Wygranie przetargu na zakup pakietów wierzytelności

Wygranie przetargu na zakup wierzytelności

Zarząd Statima S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym 20.10.2017 r., powziął informację o wygraniu postępowania przetargowego na zbycie wierzytelności z tytułu niedopełnienia przez podróżnych obowiązku uiszczenia należności przewozowych. Realizacja umowy ma nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty wyboru oferty i zostanie zawarta na warunkach rynkowych, zgodnie ze złożoną ofertą. Realizacja umowy będzie miała istotny wpływ na przychody i wynik finansowy Emitenta w okresie jej realizacji oraz wpłynie na zwiększenie wyceny bilansowej Emitenta. O fakcie podpisania umowy zakupu przedmiotowych pakietów wierzytelności Zarząd poinformuje odrębnym komunikatem.