Zmiana stosowanych zasad rachunkowości oraz szacunkowe wyniki finansowe Statima S.A. za 2017 rok

Zarząd Statima S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zmianie stosowanych zasad rachunkowości w zakresie klasyfikacji nabytych pakietów wierzytelności. Zgodnie z dotychczas stosowanymi zasadami rachunkowości nabyte pakiety wierzytelności Spółka prezentowała w bilansie w pozycji inne należności krótkoterminowe przeznaczone do wyegzekwowania. Po zmianie zasad rachunkowości Spółka będzie klasyfikować wszystkie nabyte pakiety wierzytelności do kategorii aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane przez wynik finansowy. Przychody z nabytych pakietów wierzytelności wynikające ze spłat oraz przychody będące konsekwencją zmian wartości godziwej ujmowane będą w sprawozdaniu jako „Przychody z działalności operacyjnej”, gdyż podstawowa działalność Spółki koncentruje się na inwestowaniu w wierzytelności. Przewidywane przyszłe przepływy pieniężne możliwe do uzyskania w planowanym okresie Spółka będzie dyskontować przy użyciu oszacowanej stopy procentowej. Powyższe zmiany zasad rachunkowości zostają wprowadzone dla sprawozdań finansowych sporządzanych dla okresów obrotowych począwszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2016 roku.

W związku z podjętą decyzją o zmianie zasad rachunkowości oraz w nawiązaniu do prognoz wyników finansowych przedstawionych przez Statima S.A. („Spółka”) w Memorandum Informacyjnym z dnia 28 marca 2017 roku sporządzonym w związku ofertą publiczną obligacji serii B Spółki, Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe dane finansowe Spółki za 2017 r.:
Przychody ze sprzedaży: 21,3 mln zł (prognoza: 40 mln zł)
Zysk netto: 12,8 mln zł (prognoza: 17 mln zł)

Szacunkowe wybrane pozycje sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2016 i 2017 sporządzone według dotychczasowych zasad Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Spółka zwraca uwagę, że mając na względzie zasady rachunkowości obowiązujące w momencie publikacji prognoz wyników to prognozy te zostały zrealizowane, a nawet przekroczone, odpowiednio o:
Przychody ze sprzedaży – wzrost o 174 % r/r
Zysk netto – wzrost o 47% r/r

Zmiana zasad rachunkowości ma na celu utrzymanie transparentności działalności Spółki oraz uzyskanie możliwości porównania wyników uzyskiwanych przez Spółkę z innymi podmiotami z branży, w której działa Spółka.

Spółka zastrzega, że prezentowane wybrane dane finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w raporcie za 2017 rok, którego publikację zaplanowano na 18 maja 2018 r.

Dane nieprzekształcone
Dane przekształcone