Podpisanie umowy na sprzedaż wierzytelności na rzecz Spółki

Zarząd Statima S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22.02.2018 r. zawarł umowę na zakup pakietów wierzytelności wynikających z:

a) Umów o świadczenie usług dystrybucyjnych,
b) Umów o przyłączenie do sieci,
c) Tytułu opłat za nielegalne pobieranie energii,
d) Tytułu należności pozostałych (np. kar umownych),

o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 4/2018 z dnia 09.02.2018 r.

Zawarcie przedmiotowej Umowy stanowi element realizacji strategii Spółki w obszarze zwiększania udziału w rynku energetycznym. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej przez Spółkę podstawowej działalności operacyjnej.

W ocenie zarządu, specyfika obsługi tego rodzaju należności oraz poziom istotności zawartej umowy, stanowi zasadniczy element dalszego efektywnego rozwoju organicznego Spółki.