Zamiar przeprowadzenia emisji obligacji serii E

Zamiar przeprowadzenia emisji obligacji serii E

Zarząd STATIMA S.A. („Spółką”) informuje, iż w dniu 28 listopada 2017 roku podjął uchwałę w sprawie emisji do 2.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej równej 1.000 zł i łącznej wartości nominalnej do 2 mln zł („Obligacje”). Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Cena emisyjna Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej.
Oprocentowanie Obligacji będzie stałe w wysokości 8% i będzie wypłacane co 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje w terminie 24 miesięcy od dnia ich przydziału. Obligacje będą zabezpieczone poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności nabytych i nabywanych przez Spółkę.
Obligacje będą oferowane w trybie oferty prywatnej, o której mowa w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. W przypadku dojścia emisji Obligacji do skutku, zamiarem Spółki jest wprowadzenie Obligacji do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst.