Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15.11.2019 r.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2019 Zarząd informuje, że w dniu dzisiejszym odbyło się wznowione po przerwie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej NWZA) spółki. W ramach obrad NWZA podjęto m.in. uchwałę o zmianie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15.11.2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Uchwała nr 4 została zmieniona w ten sposób, że kapitał zakładowy spółki został podwyższony o kwotę nie wyższą niż 2.000.000,00 zł. poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Ponadto określono, że umowy o objęciu akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 15.02.2020 r.. O fakcie zawarcia umów objęcia akcji w podwyższonym kapitale, Zarząd poinformuje w odrębnym komunikacie.