Podjęcie działań zmierzających do uzyskania statusu spółki publicznej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie rozwiązania umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu dotyczącego wejścia Statima S.A. („Spółka”) na rynek regulowany, w którym stwierdzono jednocześnie, iż pomimo rozwiązania umowy zamiarem Zarządu Spółki jest wprowadzenie Spółki na rynek zorganizowany w bardziej sprzyjających okolicznościach rynkowych, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 14 września 2018 r. podjął uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do uzyskania statusu spółki publicznej.

W uchwale postanowiono o rozpoczęciu prac mających na celu uzyskanie przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej […] oraz wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Spółki zawarł w wymienionym zakresie stosowną umowę z doradcą prawnym.