Oświadczenie o rozwiązaniu umowy z PARP

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie podpisania z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock („Umowa”), Zarząd Statima S.A. („Spółka”)  informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. złożył do PARP oświadczenie o rozwiązaniu Umowy.

Decyzja Spółki związana jest w szczególności ze zmianą koniunktury rynkowej niesprzyjającej debiutom giełdowym oraz z nierozpoczęciem realizacji projektu i nieponiesieniem przez Spółkę kosztów kwalifikowanych w rozumieniu postanowień Umowy. Pomimo rozwiązania Umowy zamiarem Zarządu jest wprowadzenie Spółki na rynek zorganizowany w bardziej sprzyjających okolicznościach rynkowych.