Informacja o otrzymaniu pisma od Administratora zastawu oraz informacja w sprawie odstąpienie od podpisania dokumentów stanowiących podstawę finansowania Spółki

Zarząd Statima S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał pismo od Administratora zastawu rejestrowego ustanowionego na zabezpieczenie roszczeń osób uprawnionych z wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii A i B, w którym Administrator zwraca się o przekazanie zaliczki na poczet koniecznej do uiszczenia opłaty od pozwu. Zgodnie z pismem Administratora wniesienie pozwu jest niezbędne dla możliwości zaspokojenia Obligatariuszy w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego z przedmiotu zastawu.

Ponadto w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 7/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r., w przedmiocie informacji dotyczącej podpisania dokumentów stanowiących podstawę finansowania na rzecz Spółki, Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym nie doszło do podpisania dokumentów z Inwestorem, o którym informowano w wyżej wymienionym raporcie bieżącym. W związku z faktem, iż warunki zaproponowane przez Inwestora ostatecznie uległy modyfikacji co do kwoty i rodzaju finansowania, Spółka podjęła decyzję o nie przystąpieniu do podpisania dokumentów. Mając na względzie powyższe, Spółka w dalszym ciągu podejmuje działania mające na celu wykup obligacji serii A i B oraz zapłatę należnych odsetek. O efektach podjętych działań Spółka informować będzie na bieżąco w odrębnych raportach bieżących.