Informacja na temat wiążącej oferty finansowania Spółki

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2019 z dnia 29 Marca 2019 r. w przedmiocie informacji dot. złożenia przez Grupę Inwestorów wiążącej oferty finansowania, Zarząd Spółki („Spółka”) informuje, że otrzymał od Grupy Inwestorów informację, że Grupa Inwestorów nie złoży w dniu 10 Kwietnia 2019 r. wiążącej oferty finansowania. Powodem niezłożenia wiążącej oferty we wskazanym terminie jest nieosiągnięcie przez Grupę Inwestorów wymaganego progu zaangażowania kapitałowego na całość inwestycji. Ponadto Grupa Inwestorów przez cały czas pracuje nad spełnieniem warunków oferty finansowania Spółki. Informacje o dalszym przebiegu procesu Spółka będzie przekazywać do publicznej wiadomości w oddzielnych komunikatach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.