Informacja dotycząca wykupu obligacji serii A

W związku z przypadającym na dzień 28 stycznia 2019 roku terminem wykupu obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 1.657.000,00 zł, Zarząd Statima S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym  Spółka nie dokona wykupu ww. obligacji. Powodem opóźnienia w wykupie jest brak zabezpieczenia wszystkich środków potrzebnych na wykup obligacji.

Spółka zapewnia, iż dołoży wszelkich starań aby dokonać wykupu  obligacji serii A w możliwie najszybszym terminie. Spółka cały czas prowadzi intensywne działania operacyjne mające na celu odzyskiwanie zakupionych wcześniej portfeli wierzytelności, których łączna wartość nominalna wynosi ponad 400 mln zł. Ponadto w chwili obecnej prowadzone są rozmowy z grupą potencjalnych inwestorów zagranicznych, których przedmiotem jest finansowanie dalszego wzrostu i działalności operacyjnej Spółki.

W związku z powyższym zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy o obligacjach, obligacje serii A podlegają, na żądanie obligatariuszy, natychmiastowemu wykupowi.

Spółka przypomina również, iż obligacje serii A są obligacjami zabezpieczonymi zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że na dzień dzisiejszy przypada również termin płatności odsetek od obligacji serii A. Odsetki od obligacji zostaną wypłacone w całości w dniu dzisiejszym.