Akceptacja i podpisanie niewiążącej oferty finansowania Spółki

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w przedmiocie informacji dot. wykupu zabezpieczonych obligacji serii A, Zarząd Spółki („Spółka”) informuje, że prowadzone z grupą inwestorów zagranicznych rozmowy w zakresie ich zaangażowania w działalność operacyjną Spółki doprowadziły do zakończenia pierwszego etapu, którego efektem jest zaakceptowanie i podpisanie przez strony niewiążącej oferty inwestycyjnej.

Kolejnym etapem będzie przekazanie Spółce przez grupę inwestorów wiążącej oferty wraz z przekazaniem do dnia 08 marca 2019 r. pierwszej kwoty finansowania, która zostanie przeznaczona na wykup 50% obligacji serii A. Ponadto, zgodnie z zaakceptowaną i podpisaną ofertą wstępną do dnia 11 kwietnia 2019 r. Spółka ma otrzymać kolejną transzę kwoty finansowania, która zostanie przeznaczona na wykup pozostałych 50% obligacji serii A oraz 100% obligacji serii B. Finansowanie, o którym mowa w niniejszym raporcie bieżącym przekazane będzie Spółce w formie kapitału dłużnego oprocentowanego na warunkach rynkowych.

O zawarciu oferty wiążącej z grupą inwestorów Spółka poinformuje w kolejnym raporcie bieżącym.