Podpisanie umowy z Domem Maklerskim BDM S.A.

Zarząd Statima S.A. niniejszym informuje, że w związku z decyzją administracyjną Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącą utraty przez Polski Dom Maklerski S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej a tym samym uprawnienia dokonywania przez ww. podmiot czynności maklerskich oraz mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa, bezpieczeństwo obrotu i ochronę praw Obligatariuszy, podjął Uchwałę nr 2/11/2018 i 3/11/2018 dot. przeniesienia dokumentacji związanej z prowadzeniem ewidencji obligacji serii C i D do Domu Maklerskiego BDM S.A.. Zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji Obligacji (vide pkt. 21 WEO), określającymi prawa i obowiązki Emitenta i Obligatariuszy, Spółka dokonała jednostronnej zmiany Warunków Emisji poprzez wskazanie nowego podmiotu prowadzącego ewidencję, zawierając z tym podmiotem stosowną umowę o prowadzenie ewidencji. Jednocześnie Zarząd Statima S.A. informuje, że w dniu 05.12.2018 r. została zawarta Umowa z Domem Maklerskim BDM S.A. w Bielsku Białej w przedmiocie zlecenia prowadzenia ewidencji Obligacji serii C i D.