II wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji

Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798), Zarząd Statima S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka), wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów akcji celem ich dematerializacji i rejestracji w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski Navigator S.A., z siedzibą w Warszawie. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adresem: 40-019 Katowice, ul. Zygmunta Krasińskiego 29, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 08:00-14:00, począwszy od dnia publikacji niniejszego wezwania.

Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych przepisami w/w ustawy.